Pages

Monday, December 13, 2010

Presentation for library school students "Today's libraries in the USA"

The Cultural University Library Science Department head Mr. Khaidav organized a meeting with Mr. Begzsuren and library school students in December 9th of 2010.

We freely talked about Mr. Begzsuren's Library Internship Program, especially about Today's Public Library and Librarians.

Номын санч гэсэн мэргэжлээрээ бахархах, номын санч гэсэн мэргэжлийг олон нийтэд таниулах, өнөөгийн Монголын нийтийн номын сангуудын үйлчилгээг Дэлхийн стандартад хүргэж өөрчлөн зохион байгуулахад одоогийн суралцаж байгаа оюутан залуус голлох үүрэгтэй сануулж, ярилцсан.